Privacy statement

Natuurlijk Chiropractie, gevestigd aan Burgemeester van Baarstraat 17, 1131WR Volendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
 http://www.natuurlijkchiropractie.nl
 Burgemeester van Baarstraat 17, 1131WR Volendam 0031-299 320455
 Wij zijn te bereiken via info@natuurlijkchiropractie.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Natuurlijk Chiropractie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Natuurlijk Chiropractie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheidsgegevens
 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Natuurlijk Chiropractie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren als therapeut zijnde.
 • Praktijk Chiropractie Volendam verwerkt ook persoonsgegevens zoals wij hier wettelijk toe verplicht zijn door zorgverzekeraars.

Geautomatiseerde besluitvorming
Natuurlijk Chiropractie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Natuurlijk Chiropractie) tussen zit. Natuurlijk Chiropractie gebruikt het volgende computerprogramma PracticeHub, waar patient gegevens, alle gezondheidsgegevens en het maken van nota’s voor verzekeraars in worden verwerkt. Op deze manier kan er op een veilige manier omgesprongen worden met de gezondheid van patienten en kunnen vergoedingen op een juiste manier worden aangevraagd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Natuurlijk Chiropractie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen volgens de weg op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijnde vijftien jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’

Delen van persoonsgegevens met derden
Natuurlijk Chiropractie verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Natuurlijk Chiropractie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natuurlijk Chiropractie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar   nancy@natuurlijkchiropractie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Natuurlijk Chiropractie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Natuurlijk Chiropractie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met nancy@natuurlijkchiropractie.nl